Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin etap II

Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service bierze udział w realizacji projektu pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) - etap II, strona wschodnia i zachodnia” jako podwykonawca Przędsiebiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych z Gdańska. Aktualnie firma UW Service prowadzi roboty czerpalne związane z profilacją cienkowarstwową skarp podwodnych po zachodniej stronie Kanału Piastowskiego na odcinku 9,00 - 12,950 km pomiędzy rzędnymi 0,00 - 11,00 m pod poziomem wody z częściowym załadunkiem urobku na barki. Do wykonania prac używane są koparki hydrauliczne podsiębierne klasy Long-Reach, wyposażone w system pomiarowy 3D Leica Geosystems co umożliwia wykonywanie prac z dokładnością do 5 cm. Ponadto firma prowadzi prace towarzyszące - kafarowe polegające na wykonywaniu i przestawianiu systemu dalb cumowniczo-postojowych, tym samym zapewniając bieżący front robót dla koparek i sprzętu towarzyszącego. Planowane zakończenie robót: kwiecień 2015.