Informacje

Informacje ogólne o działalności firmy UW Service Sp. z o.o. 

Firma UW Service rozpoczęła swoją działalność w roku 1988 jako zakład rzemieślniczy specjalizujący się w pracach podwodnych i remontach budowli hydrotechnicznych. Od roku 2003 prowadzi działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W roku 2011 powołana została do życia spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Elblągu będąca spółką zależną firmy UW Service (100% udziałów). Spółkę PBW Elbląg utworzono na bazie kadry, pracowników i sprzętu likwidowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie, najstarszej, z prawie 80-letnią tradycją firmy budownictwa wodnego w Polsce. Obie spółki realizują wspólnie większość zadań podejmowanych na wodach rzeki Wisły, Zalewu Wiślanego i w portach Gdyni, Gdańska i Elbląga. 

 

 Zasadniczymi obszarami działalności firmy UW Service są:

 • projektowanie i wykonawstwo budowli hydrotechnicznych (nabrzeża, estakady na wodzie, pochylnie, ostrogi, falochrony, umocnienia dna itp.)
 • projektowanie i wykonawstwo budowli wodnych śródlądowych (śluzy, jazy, pomosty, przystanie żeglarskie, dalby i stanowiska postojowe, itp.)
 • remonty i przebudowy budowli wodnych i hydrotechnicznych
 • roboty fundamentowe z wykorzystaniem technik głębokiego fundamentowania
 • roboty czerpalne, podczyszczeniowe i regulacyjne
 • roboty podwodne
 • budowa mostów nad ciekami wodnymi
 • montaż konstrukcji na wodzie i pod wodą
 • transport i przewozy wodą
 • usługi sprzętem pływającym
 • roboty ziemne ze szczególnym uwzględnieniem robót przy zbiornikach i ciekach wodnych
 • budowa obiektów inżynieryjnych (hale, magazyny, zbiorniki) ze szczególnym uwzględnieniem obszaru portów i przystani
 • projektowanie, budowa i eksploatacja przystani żeglarskich
 • montaż, demontaż i obsługa robót związanych z przejściem rurociągami i rokadami kablowymi przez cieki wodne


Kadra i pracownicy UW Service i PBW Elbląg (łącznie)

Na dzień 31.01.2016 r. działalność firmy opiera się między innymi na pracy 82 osób związanych stałymi umowami oraz 12-16 osób pracujących na umowy na czas określony lub w oparciu o umowy zlecenia, umowy o dzieło. Trzon realizacyjny załogi to:

 • 21 osób stanowiących załogi jednostek pływających, obsługujących na wodzie robocze jednostki pływające (pogłębiarki , bazy nurka, pontony, holowniki, pchacze itp.) 
 • 28 osób będących operatorami sprzętu i urządzeń technicznych takich jak : palownice, kafary, dźwigi, koparki linowe, koparki hydrauliczne, ładowarki, spycharki, agregaty, spawarki, sprężarki itp.
 • 18 osób mających status robotnika budowlanego, wykonujących prace zbrojeniowo-betoniarskie, spawalnicze i montażowe, prefabrykujące elementy umocnień skarp i dna akwenów i wbudowujący w obiekty dane elementy (materace faszynowe, gabiony, itp.)
 • 12 osób kadry techniczno-inżynieryjnej prowadzących budowy, kierujących robotami, koordynujących współdziałanie budów, opracowujących projekty zamienne, oferty, kosztorysy, itp.
 • 9 osób stanowiących obsługę zaplecza technicznego firmy (grupa mechaników, baza sprzętu, magazyn, kierowcy)
 • 8 osób zarządzających i pracowników biurowych

Firma UW Service przez cały okres swojej działalności realizowała strategię stałego szkolenia pracowników i poszerzania posiadanych przez nich uprawnień. Stąd w firmie każdy z operatorów może z powodzeniem i sprawnie obsługiwać kilka różnych maszyn i urządzeń. 


Bliższa charakterystyka niektórych rodzajów robót realizowanych przez firmę UW Service i PBW Elbląg (łącznie):